LABLASS - Речници на словесните асоциации


LABLASS е първата българска уеббазирана система за изследване на словесните асоциации, разработена от екип на Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в рамките на работната програма на националния проект CLADA-BG.

LABLASS дава възможност за включването на готови лексикографски източници, създаването на нови речници, визуализацията и съпоставянето на данни от различни речници.

Разработването на уеббазирана система LABLASS започва през 2019 година и в настоящия момент тя е на етап, в който за потребителите е достъпна пилотната й версия, на която периодично се правят обновявания. Тя съдържа богата колекция от асоциативни данни, които са систематизирани в няколко речника, част от които вече са публикувани, а друга част се намират в работен режим на изграждане в уебсистемата, като при това се намират на различен етап на готовност. LABLASS обхваща данните от асоциативните колекции, разработени от екипа на Лабораторията по приложна лингвистика (ШУ) по проекта CLADA-BG, както и данни от други речници от българската лексикографска традиция.

Разработчици на уеб базираната система LABLASS са доц. д-р Станимир Железов и доц. д-р Красимир Кордов.

Изследователи, участвали в събирането на асоциативни данни
 1. Виктория Димитрова Стамова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
 2. Ася Николаева Петрова– студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
 3. Лидия Петрова Мянкова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 4. Мерал Бейханова Ремзиева – студентка, АФ – магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
 5. Виктор Феликсов Иванов – студент, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
 6. Гизем Бюлент Кърджалъ – студентка, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
 7. Евгения Николова Павлова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 8. Антонина Пламенова Александрова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 9. Силвия Стоянова Господинова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 10. Иванина Иванова Петрова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 11. Савина Ивайлова Цветкова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 12. Мервин Сезгинова Адемова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 13. Анета Тодорова Недялкова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности
 14. Мария Тодорова Попова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности
 15. Нела Лъчезарова Найденова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
 16. Иванка Бончева Алексиева – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
 17. Хамиде Идриз Мустафа – студентка, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
 18. Хюлия Ердинч Мустафа – студентка, ТУРСКА ФИЛОЛОГИЯ С БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
 19. Яна Красимирова Доганджийска – студентка, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
 20. Николета Бурназова – студентка, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
 21. Галатея Димитрова Кралева – студентка, ЛОГОПЕДИЯ
 22. Калина Димова Чернева – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 23. Нелина Николаева Илиева – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 24. Людмила Аксентиевна Тодорова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 25. Лъчезара Станева Добрева – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации

Изследователи, участвали във въвеждането на асоциативни данни в системата
 1. Иванина Иванова Петрова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 2. Виктория Димитрова Стамова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
 3. Лидия Петрова Мянкова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 4. Анета Тодорова Недялкова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности
 5. Хамиде Идриз Мустафа – студентка, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
 6. Виктор Феликсов Иванов – студент, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
 7. Гизем Бюлент Кърджалъ – студентка, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
 8. Яна Красимирова Доганджийска – студентка, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
 9. Николета Бурназова – студентка, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
 10. Хюлия Ердинч Мустафа – студентка, ТУРСКА ФИЛОЛОГИЯ С БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
 11. Диана Любомирова Белинова – студентка, ТУРСКА ФИЛОЛОГИЯ С БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ
 12. Калина Димова Чернева – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 13. Людмила Аксентиевна Тодорова – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 14. Лъчезара Станева Добрева – студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
 15. Таня ВасилеваТодорова – докторантка, докторска програма Български език
Публикации, в които е представена уеб системата LABLASS
 • Popov, D., Popova V., Kordov, K., Zhelezov, S. Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system. – Speech and Computer. 22nd International Conference, SPECOM 2020, ST. PETERSBURG, RUSSIA, OCTOBER 06–10, 2020, Proceedings. Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2020, pp 379-388. doi: 10.1007/978-3-030-60276-5_37 (SCOPUS/Web of Science) Print ISBN978-3-030-60275-8 Online ISBN978-3-030-60276-5
 • Velka Popova, Radostina Iglikova and Krasimir Kordov. LABLASS and the BULGARIAN LABLING CORPUS for Teaching Linguistics. – Costanza Navarretta and Maria Eskevich (eds.). Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2020. Linköping Electronic Conference Proceedings 180, 2021, 208–213. DOI: 10.3384/ECP18022, ISBN: 978-91-7929-609-4; ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online) – https://ecp.ep.liu.se/clarin (Web of Science)
 • Велка Попова, Димитър Попов, Станимир Железов, Красимир Кордов. LABLASS – уеббазирана система за проучване на словесните асоциации. – Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, 567–578. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online). – https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2022/05/Proceedings-CONFIBL2022.pdf (ISI Web of Science)
 • Попова, В., Попов, Д. Возможности веб-базированной системы LABLASS для исследования детских словесных ассоциаций. – ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛИНГВИСТИКИ – 2022: РЕЧЕВОЙ МИР РЕБЕНКА (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ). Материалы ежегодной международной научной конференции. Санкт-Петербург: Издательство «ВВМ», 2022, 73–78.
В публикации, в които се използват данни от уебсистемата LABLASS, потребителите имат задължението да я цитират:
Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К.  LABLASS  уеббазирана система за изследване на словесни асоциацииhttps://lablass.fhn-shu.com/